لطفاً به هنگام تنظیم و ارسال مقالات، فایل زیر را دانلود نموده و بر اساس آن تنظیمات را اعمال کنید:

                        قالب تنظیمات مقاله