کمیته علمی
زین العابدین نجفی
دبیر کمیته علمی
استادیار گروه فقه مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
پست الکترونیکی: najafi.z [at] smc.ac.ir
اسحاق طاهری
عضو کمیته علمی
استاد فلسفه مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
پست الکترونیکی: mulibnkha [at] gmail.com
رضا حاج خلیلی
عضو کمیته علمی
استادیار گروه الهیات مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
پست الکترونیکی: r.khalil0 [at] chmail.ir
علیرضا میرزایی
عضو کمیته علمی
استادیار گروه الاهیات، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی(ره)
پست الکترونیکی: mohajerhazin2 [at] gmail.com
مهدی جلالوند
عضو کمیته علمی
استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
پست الکترونیکی: jalalvand61 [at] gmail.com