ششمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: رهیافت تربیتی مطلوب در آموزش نیروهای مسلح ارائه دهنده: دکتر حمید حبیبی (استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل)
1400-10-15
ششمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: رهیافت تربیتی مطلوب در آموزش نیروهای مسلح
ارائه دهنده: دکتر حمید حبیبی (استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل)

ششمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح

با عنوان: رهیافت تربیتی مطلوب در آموزش نیروهای مسلح

ارائه دهنده: دکتر حمید حبیبی
استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل

چهارشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۳
سالن جلسات شهید مطهری (پژوهش)
دانشکده عقیدتی سیاسی شهید محلاتی(ره)

 لینک ورود به جلسه
http://webinar.smc.ac.ir/ch/tarbiat