چهارمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: یادگیری در بستر فناوری های هوشمند ارائه دهنده: دکتر حمیدرضا رستمی (عضو هیئت علمی گروه فرهنگ و رسانه)
1400-10-11
چهارمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: یادگیری در بستر فناوری های هوشمند
ارائه دهنده: دکتر حمیدرضا رستمی (عضو هیئت علمی گروه فرهنگ و رسانه)

چهارمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح

با عنوان: یادگیری در بستر فناوری های هوشمند

ارائه دهنده: دکتر حمیدرضا رستمی
عضو هیئت علمی گروه فرهنگ و رسانه

شنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۳
سالن کنفرانس معاونت پژوهش
دانشکده عقیدتی سیاسی شهید محلاتی(ره)

لینک ورود به جلسه
http://webinar.smc.ac.ir/ch/tarbiat