یازدهمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: الگوی مفهومی توانمندسازی عمومی استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح ارائه دهنده: دکتر محسن محمدی الموتی (استادیار گروه علوم سیاسی و رابط بین الملل)
1400-10-25
یازدهمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح با عنوان: الگوی مفهومی توانمندسازی عمومی استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح

ارائه دهنده: دکتر محسن محمدی الموتی (استادیار گروه علوم سیاسی و رابط بین الملل)یازدهمین نشست تخصصی همایش تربیت در نیروهای مسلح

با عنوان: الگوی مفهومی توانمندسازی عمومی استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح

ارائه دهنده: دکتر محسن محمدی الموتی
استادیار گروه علوم سیاسی و رابط بین الملل

شنبه 25 دی ماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۳
سالن جلسات شهید مطهری (پژوهش)
دانشکده عقیدتی سیاسی شهید محلاتی(ره)

🔺به زمان و مکان ارائه نشست توجه فرمائید. ✅ لینک ورود به جلسه
http://webinar.smc.ac.ir/ch/tarbiat